Datapolitik

Hvem er ansvarlig for behandling af personoplysninger?

Concept Biler er ansvarlig for og “den dataansvarlige” i forbindelse med behandling af de af dine personoplysninger, som Concept Biler ApS modtager via hjemmesiden Conceptbiler.dk og ConnectedDrive-relaterede ydelser samt via håndteringen af second level-support og tekniske spørgsmål.

Santander A/S er ”den dataansvarlige” i forbindelse med behandling af de af dine personoplysninger, der anvendes til at bevilge og yde finansiering til dig samt for behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsføring af Santander A/S’ ydelser og produkter.

Concept Biler ApS er dataansvarlig i forbindelse med behandling af de af dine personoplysninger i relation til dine salgs- og serviceanmodninger. Du skal kontakte Concept Biler direkte vedrørende eventuelle ændringer eller spørgsmål, som relaterer sig til Concept Bilers brug af dine oplysninger.

Concept Biler ApS indsamler dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Hvis du kontakter os direkte, fx gennem hjemmesiden conceptbiler.dk eller gennem vores telefon med forespørgsel om oplysninger om vores produkter, ydelser og services.
 • Hvis du køber et produkt eller en ydelse direkte fra os.
 • Hvis du responderer på vores direct marketing-kampagner, fx ved at udfylde et svarkort eller indtaste oplysninger online på vores hjemmeside.
 • Hvis andre juridiske enheder eller samarbejdspartnere lovligt videregiver dine personoplysninger til os.
 • Hvis vi erhverver eller indsamler dine personoplysninger fra andre kilder (fx kommercielle adresseformidlere).
 • I forbindelse med behandling af ansøgninger om finansiering og indgåelse af finansieringsaftaler (låneaftaler, leasingaftaler og købekontrakter) indsamler Santander A/S desuden oplysninger om dine økonomiske forhold,. Disse oplysninger indhentes dels fra dig, og dels fra offentlige registre og kreditoplysningsbureauer. Derudover indsamles oplysninger om det finansierede køretøj og om evt. forsikring, blandt andet via Motorregisteret samt forsikringsselskaber m.v.

Hvis du forsyner os med oplysninger på vegne af en anden person, skal du forinden sikre dig, at sådan anden person har fået et eksemplar af denne Privatlivspolitik. Hvis du er under 16 år, bedes du venligst ikke give os dine personoplysninger, medmindre du har indhentet tilladelse hertil fra en forælder eller værge.

Vi beder dig hjælpe os med at holde dine personoplysninger ajour ved at oplyse os om eventuelle ændringer i dine kontaktoplysninger eller præferencer.

Hvilke oplysninger indsamler i om dig?

Vi indsamler følgende typer oplysninger om dig gennem de forskellige ydelser og kontaktformer, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik:

 • Kontaktoplysninger ► – navn, adresse, telefonnumre, email adresse.
 • Personlige oplysninger ► – fødselsdato, familiemæssig status, erhverv.
 • Identifikationsoplysninger ► – Kundenummer / Kunde-ID, Kontraktnummer. I forbindelse med ansøgning om eller indgåelse af finansieringsaftale med Santander A/S indsamler og behandler vi tillige oplysninger om dit CPR-nummer.
 • Betalings- og kontooplysninger ►I forbindelse med tilmelding, gennemførelse og administration af betalinger på en finansieringsaftale behandler Santander A/S oplysninger om dit kontonummer.
 • Interesser ► – oplysninger, som du giver os om dine interesser, herunder de typer køretøjer, som du er interesseret i.
 • Oplysninger om brug af hjemmeside og meddelelser ► – hvordan du bruger vores hjemmeside, og hvorvidt du åbner eller videresender vores meddelelser, herunder oplysninger indsamlet via cookies og andre sporingsteknologier.
 • Salgs- og serviceoplysninger ► – oplysninger vedrørende køb, support og service, herunder klager og reklamationer.
 • Kreditoplysninger og oplysninger til brug for kreditvurdering ►I forbindelse med ansøgning om indgåelse af en finansieringsaftale med Santander A/S indsamles og behandles en række oplysninger om dig til brug for kreditvurderingen og til brug for evt. indgåelse af en finansieringsaftale. Udover dine kontaktoplysninger indhenter og behandler vi oplysninger om dine og evt. din husstands økonomiske forhold, herunder oplysninger om indtægts- og udgiftsforhold, beskæftigelse, boligforhold, om du tidligere har haft køretøjer m.v. Derudover indhentes oplysninger om gælds- og kreditforhold fra kreditoplysningsbureauer.
 • Oplysninger til bekæmpelse af svindel ► – oplysninger, som fastslår din identitet, såsom kørekort, pas og faktureringsoplysninger, oplysninger om transaktioner, kreditansøgninger og oplysninger om manglende betaling af gæld til os eller tredjemand, og kreditvurderinger fra kreditvurderingsbureauer, eventuelle oplysninger om svig, bedrageri eller forsøg herpå, mistænkelige transaktioner.
 • Oplysninger til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering► oplysninger, som fastslår din identitet, såsom kørekort og pas. Oplysninger om transaktioner eller mistænkelige transaktioner. Lister over politisk udsatte personer og sanktionslister, hvori dine personoplysninger fremgår.
 • Oplysninger om køretøjet ►Oplysninger om stamdata, stelnummer og registreringsnummer samt eventuel forsikring på køretøjet.
 • Brug af enhed og tjenester ►– hvordan du bruger din enhed (mobil eller køretøj) og den tjeneste, der tilbydes på enheden.
 • Konfigurationsoplysninger vedr. køretøjet ► – oplysninger om dit køretøjs funktioner og eksisterende indstillinger (som identificeret via stelnummeret).
 • Tekniske oplysninger vedr. køretøjet ► – oplysninger om, hvordan motoren og systemerne i køretøjet virker eller har virket.
 • Oplysninger vedr. køretøjets / enhedens geografiske position ► – dit køretøjs eller din mobile enheds geografiske position.
 • Oplysninger modtaget under kontraktforholdet ► Såfremt du indgår en finansieringsaftale med Santander A/S, kan vi – afhængig af kontraktforholdets forløb, modtage oplysninger fra dig eller andre om f.eks. dine helbredsmæssige eller eventuelle strafferetlige forhold.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Personoplysninger skal i henhold til EU-retlig persondatalovgivning behandles på baggrund af et af flere behandlingsgrundlag, og vi er forpligtet til i denne Privatlivspolitik at anføre de/det relevante behandlingsgrundlag for vores behandling i forbindelse med hvert enkelt formål. I det nedenfor anførte har vi ud for hver type behandling anført det/de behandlingsgrundlag, som gælder for vores behandling af dine personoplysninger.

Kundesupport og kommunikation – for at besvare henvendelser ►

Hvis du ansøger om eller indgår en finansieringsaftale med Santander A/S behandler vi oplysninger om dine kontaktdata til brug for at følge op på og besvare henvendelser. Vores grundlag for at behandle oplysningerne er enten Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen kan være nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakten med dig, eller en interesseafvejning, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f), med henblik på at imødekomme vores og din interesse i at håndtere kundeserviceforhold og at kommunikere med dig.

Markedsføring – for at sende dig nyheder og tilbud► Såfremt du har givet samtykke hertil, kan Santander A/S benytte dine oplysninger i forbindelse med direkte markedsføring som nærmere beskrevet i samtykketeksten, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Concept Biler ApS indsamler kontaktoplysninger, interesser, oplysninger om brug af hjemmeside og meddelelser og kan anvende salgs- og serviceoplysninger, som Concept Biler ApS modtager fra dig gennem hjemmesiden Conceptbiler.dk og ConnectedDrive-relaterede ydelser eller via Forhandleren, samt oplysninger om, hvornår dit nuværende finansieringsprodukt udløber, for at finde ud af, hvilke nyheder og tilbud der med størst sandsynlighed vil interessere dig, samt for at kontakte dig i forbindelse med disse tilbud i overensstemmelse med dine markedsføringsindstillinger. Concept Biler ApS kan dele disse oplysninger med andre forhandlere for at følge op på dine henvendelser og udarbejde mere specifikke tilbud til dig.

Salg og service af køretøjer– for at behandle dit køb, konfigurere og yde service på dit køretøj ►

Forhandlere modtager kontaktoplysninger, konfigurationsoplysninger vedr. køretøjet, tekniske oplysninger vedr. køretøjet og salgs- og serviceoplysninger, når du køber, får udført service på eller repareret et køretøj hos den pågældende forhandler, som led i salget eller servicen, og den pågældende forhandler anvender sådanne oplysninger til at levere de ydelser, som du anmoder om, samt oplyse dig om relevante forhold i relation til dit køretøj. Disse oplysninger kan tilgås af Concept Biler ApS for at lokalisere og afhjælpe tekniske fejl eller andre forhold vedrørende leveringen af sådanne ydelser og services. Ovennævnte dataansvarlige kan ligeledes i løbet af reparationsprocessen modtage begrænsede oplysninger om køretøjets geografiske position, som alene vil blive anvendt i overensstemmelse med beskyttelsesforanstaltningerne vedr. lokationsoplysninger (Location Information Safeguards).

Finansiering af køretøjet – for at foretage kreditvurdering og administrere kontraktforholdet, herunder at sikre korrekt betaling►

I forbindelse med ansøgning om indgåelse af en finansieringsaftale med Santander A/S indsamles og behandles en række oplysninger om dig til brug for kreditvurderingen og til brug for evt. indgåelse af en finansieringsaftale. Udover de oplysninger, vi modtager fra dig i forbindelse med ansøgningen, indhenter vi tillige oplysninger fra blandt andre kreditoplysningsbureauer m.v. samt oplysninger om køretøjet som nævnt ovenfor. Vores grundlag for at behandle disse oplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning i forbindelse med din ansøgning om indgåelse af en finansieringsaftale.

Santander A/S er desuden i henhold til Hvidvaskloven i visse tilfælde i forbindelse med indgåelse af låneaftaler, købekontrakter og finansielle leasingaftaler forpligtet til at indhente en række oplysninger om dig, herunder oplysninger om din identitet samt om du eller dine nærtstående er politisk eksponerede personer. Vores behandling af disse oplysninger er således nødvendig for at overholde de retlige forpligtelser, der påhviler Santander A/S, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra c).

Vores behandling af oplysning om dit CPR-nummer sker dels på grundlag af vores retlige forpligtelser i henhold til blandt andet Hvidvaskloven m.fl, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) og dels på grundlag af Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, nr. 3 og nr. 4.

Såfremt du har indgået en finansieringsaftale med Santander A/S behandler vi tillige oplysninger om dig med henblik på administration af kontraktforholdet, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Vi behandler desuden oplysninger om forsikringsmæssige forhold og eventuelle skader på det finansierede køretøj, idet vi har en legitim interesse i at sikre os, at det finansierede og evt. os tilhørende køretøj (ved leasing) er behørigt forsikret, og at eventuelle skader anmeldes til og håndteres af forsikringsselskabet, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

I tilfælde af misligholdelse eller tvist om kontraktuelle forhold kan vi desuden behandle oplysninger om dig i forbindelse med varetagelsen af vores interesser som henholdsvis ejer af/panthaver/indehaver af ejendomsforbehold i køretøjet, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Såfremt vi under kontraktforholdets forløb modtager oplysninger om helbredsmæssige eller eventuelle strafbare forhold, sker behandlingen heraf på grundlag af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a) eller f) og Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 – 5.

Concept Biler ApS modtager kontaktoplysninger, oplysninger om køretøjets position samt oplysninger om brug af enheden og tjenester, som de anvender i overensstemmelse med de nærmere tjenestebeskrivelser for hver enkelt tjeneste, som du finder her.

Af de nærmere tjenestebeskrivelser fremgår ligeledes oplysninger om enhver videregivelse til tredjemand, som kun vil anvende de videregivne oplysninger til levering af tjenesten.

Connected-applikationen – for at levere digitale ydelser i relation til køretøjet gennem en mobil enhed ►

Er indsamlingen af oplysninger om dig frivillig eller obligatorisk ►

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine oplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive oplysningerne. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at du ikke kan få oplysninger om tilbud, fordele, samarbejdspartnere m.v.

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker med henblik på indgåelse, opfyldelse og administration af en finansieringsaftale, er det obligatorisk for Santander A/S at indsamle oplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller opfylde aftalen.

Kvalitetssikring, forskning og udvikling – for at forbedre vores produkter og ydelser ►

Overholdelse af bindende anmodninger om dine oplysninger – med henblik på overholdelse af vores juridiske forpligtelser i forhold til politiet, tilsynsmyndigheder og domstolene ►

Alle de nævnte dataansvarlige er underlagt lovgivningen i de lande, hvor de driver virksomhed, og er forpligtet til at overholde gældende lokal lovgivning.

Dette indebærer, at de kan udlevere dine oplysninger til relevante politimyndigheder, tilsynsmyndigheder og domstole samt parter i en eventuel retssag eller undersøgelse hvor som helst i verden, hvor de er forpligtet til dette. Hvor dette er muligt i henhold til lovgivningen, vil vi videresende enhver sådan anmodning til dig eller give dig meddelelse herom inden besvarelse heraf, medmindre dette ville være til skade for forebyggelsen eller opklaringen af en forbrydelse.

 

Videregivelse til tredjemand

Persondata, som vi indsamler for at levere ConnectedDrive-relaterede ydelser, vil alene blive videregivet til tredjemand på dine vegne og med dit samtykke med henblik på for eksempel at tegne en såkaldt ‘pay as you drive’-forsikring.

 

Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

Vi anvender en række forskellige sikkerhedsforanstaltninger, herunder kryptering og autencitetskontrol, for at beskytte og opretholde dine oplysningers sikkerhed, integritet og tilgængelighed. Selvom der ikke kan gives nogen garanti for, at der ikke vil ske brud på sikkerheden i forbindelse med dataoverførsler over internettet eller hjemmesider, arbejder såvel vi som vores underleverandører og samarbejdspartnere hårdt for at opretholde fysiske, elektroniske og processuelle sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesretlige krav. Vores foranstaltninger omfatter blandt andet:

 • at sikre en meget begrænset adgang til dine personoplysninger, idet der kun gives adgang, hvor dette er nødvendigt, og kun til det oplyste formål,
 • at indsamlede personoplysninger kun overføres i krypteret form,
 • at meget fortrolige personoplysninger – fx kreditkortoplysninger – kun opbevares i krypteret form,
 • at it-systemer er beskyttet af firewalls for at forhindre uautoriseret adgang fra for eksempel hackere, og
 • at overvåge adgang til it-systemer 24/7 for at opdage og stoppe misbrug af personoplysninger.

 

Hvis vi har givet dig (eller hvis du har valgt) et password, som giver dig mulighed for at tilgå visse dele af vores hjemmeside eller en anden portal, applikation eller tjeneste, som vi driver, er du ansvarlig for at holde dette password fortroligt og for at overholde alle øvrige sikkerhedsprocedurer, som vi oplyser dig om. Du må ikke dele dit password med nogen.

 

Hvor længe opbevare vi dine oplysninger?

Vi opbevarer alene dine oplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til det formål, som vi indhentede dem for, samt andre tilladte og hertil knyttede formål (for eksempel hvor det er relevant i forbindelse med at forsvare os mod krav, der fremsættes mod os). Hvis oplysninger således anvendes til to formål, opbevarer vi oplysningerne, indtil formålet med den seneste slettefrist udløber, men vi ophører med at anvende oplysningerne til formålet med den kortere frist, når denne frist udløber.

Vi begrænser adgangen til dine oplysninger til de personer, der har et behov herfor til det relevante formål.

Vores opbevaringsfrister er baseret på forretningsmæssige behov, og når dine oplysninger ikke længere er nødvendige, vil disse enten blive uigenkaldeligt anonymiserede (hvorefter de anonymiserede oplysninger kan opbevares) eller destrueret på forsvarlig vis.

Brug til markedsføring: For så vidt angår brug af dine oplysninger til markedsføringsformål kan vi opbevare disse oplysninger til det pågældende formål i 12 måneder efter den dato, hvor vi sidst indhentede markedsføringssamtykke fra dig, eller den dato, hvor du senest besvarede en markedsføringshenvendelse fra os (bortset fra, hvor dette var for at fravælge yderligere henvendelser).

Brug til opfyldelse af aftale: For så vidt angår brug af dine oplysninger til at opfylde en eventuel aftalemæssig forpligtelse over for dig kan vi opbevare disse oplysninger i aftaleperioden plus 5 år til behandling af eventuelle efterfølgende forespørgsler eller krav.

Ved potentielle krav: For så vidt angår eventuelle oplysninger, hvor vi med rimelighed forventer, at du vil fremsætte krav mod os, eller at vi vil skulle retsforfølge eller fremsætte krav mod dig eller tredjemand, kan vi opbevare disse oplysninger, så længe det pågældende krav vil kunne gøres gældende, under hensyntagen til de til enhver tid gældende regler om forældelse af civilretlige krav.

Finansiering af køretøjer: Vi gemmer data om afslag på finansieringsansøgning og kreditvurdering i en periode på 3 måneder. Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og overholdelse af retlige forpligtelser, opbevares oplysningerne, så længe dette er påkrævet i henhold til lovgivningen. I henhold til Hvidvaskloven er Santander A/S eksempelvis forpligtet til at opbevare en række oplysninger om køber eller leasingtager og dennes evt. reelle ejere i en periode på 5 år efter kundeforholdets ophør.

Santander A/S kan desuden videregive dine oplysninger til tredjemand, herunder til offentlige myndigheder, f.eks. SKAT, tinglysningen eller politiet, såfremt Santander A/S er retligt forpligtet hertil., eller såfremt dette er nødvendigt for, at Santander A/S eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor. Oplysningerne videregives således til f.eks. til Motorregisteret/SKAT i forbindelse med indregistrering af køretøjet.

I tilfælde af misligholdelse eller tvist om kontraktuelle forhold kan oplysningerne desuden videregives til Santander A/S’ rådgivere eller samarbejdspartnere, der skal varetage Santander A/S interesser i sagen, herunder i forbindelse med iværksættelse af rykker- og inkassoprocedure på Santander A/S’ vegne.

 

Automatiske afgørelser, herunder profilering

I nogle tilfælde er Santander A/S’ kreditvurdering baseret på automatisk behandling. De oplysninger, vi har modtaget fra dig i forbindelse med ansøgningen om finansiering, information fra eksterne kilder som f.eks. offentlige registre og kreditoplysningsbureauer samt i visse tilfælde vores egne interne information danner i givet fald grundlag for beslutningen. Den automatiserede procedure er nødvendig for at indgå finansieringsaftalen, da den dels øger sammenhængen og korrektheden i beslutningsprocessen og dels reducerer beslutningstiden.

I de tilfælde, hvor en kreditvurdering udelukkende er baseret på en på en automatiseret behandling, har du ret til at få afgørelsen revurderet af en medarbejder hos Santander A/S.